بازگشت به صفحه قبل

انتخاب مبدل هاي صفحه اي كامر جهت تامين گرمايش استخرها

جدول انتخاب مبدل جهت تامين گرمايش استخرها
نمونه پمپ پيشنهادي
سمت آب در گردش ديگ
سمت آب گرم مصرفي
ظرفيت حرارتي مبدل
حجم استخر
مدل
افت فشار
دبي آب داغ ورودي از ديگ
افت فشار
دبي آبگرم مصرفي
GRUNDFOS
PSI
GPM
Lit/h
PSI
GPM
Lit/h
Kcal/hr
متر مكعب
UPS 25-40
2.0
2.4
555
1.5
2.1
485
13,889
10
CR14-90
UPS 25-40
2.6
4.9
1,110
2.0
4.3
970
27,778
20
CR14-108
UPS 25-40
2.9
6.1
1,390
2.2
5.3
1,210
34,722
25
CR14-135
UPS 25-40
3.2
7.3
1,670
2.5
6.4
1,450
41,667
30
CR14-155
-----
UPS 25-50
2.3
9.8
2,220
2.0
8.5
1,930
55,556
40
CR27-200
UPS 25-50
3.0
12.2
2,780
2.6
10.6
2,420
69,444
50
CR27-250
UPS 25-55
4.0
18.3
4,170
3.3
16.0
3,620
104,167
75
CR27-300
UPS 25-55
4.6
24.5
5,560
4.0
21.3
4,830
138,889
100
CR27-350
UPS 25-55
5.3
30.6
6,940
4.7
26.6
6,040
173,611
125
CR27-400
-----
UPS 32-80
3.6
36.7
8,330
3.1
31.9
7,250
208,333
150
CR110-500
UPS 36-80
4.0
48.9
11,110
3.6
42.5
9,660
277,778
200
CR110-600
UPS 36-80
4.8
61.2
13,890
4.2
53.2
12,080
347,222
250
CR110-750
UPS 40-180F
4.0
73.4
16,670
3.0
63.8
14,500
416,667
300
CR110-1000
UPS 40-180F
4.7
85.6
19,440
3.5
74.4
16,910
486,111
350
CR110-1250
UPS 50-120F
5.3
97.8
22,220
4.1
85.1
19,320
555,556
400
CR110-1500
UPS 50-120F
6.0
122.3
27,780
4.7
106.3
24,160
694,444
500
CR110-2000

 

در محاسبات جدول فوق دماي آب داغ ورودي از ديگ به مبدل 80 درجه و دماي آب برگشت به ديگ 50 سانتيگراد و دماي آب در گردش استخر ورودي به مبدل 20 درجه و خروجي از مبدل به استخر 45 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شده است.
افزايش 2 درجه سانتيگراد در ساعت جهت تامين دماي 26 درجه آب استخر در محاسبات اعمال گرديده است.
كلر بيش از حد استاندارد موجود در آب استخر ممكن است موجب خوردگي مواد استنلس استيل و مس (مواد تشكيل دهنده مبدلهاي صفحه اي و ساير مبدلها) گردد بنابراين كنترل دقيق سطح كلر موجود در آب استخرها الزامي مي باشد.