بازگشت به صفحه قبل

رسوب گيری و رسوب زدايي

با توجه به وجود جريانهای گردابی شديد بين صفحات مبدل حتی در دبی های پايين رسوب گيری در اين مبدلها به حد اقل می رسد ولی با در نظر گرفتن اين موضوع که امکان استفاده از سيالاتي با املاح زياد وجود دارد ( مانند استفاده از آب هايي با سختی بسيار بالا ) همواره پاکسازی مبدل توسط گردش يک محلول اسيدی ضعيف بخوبی ميسر می باشد. با استفاده از يک مخزن محتوی اسيد فسفريک 5% و پمپاژ اين محلول در مبدل اين پاکسازی بخوبی انجام می گيرد. برای بدست آوردن نتيجه مطلوب تر جريان محلول در مبدل بايد از 5/1 برابر حالت نرمال بيشتر باشد. پس از انجام اين مرحله مبدل بايد با آب تميز بخوبی شستشو داده شود.وضعيت اسيدي مبدل را مي توان با استفاده محلولي با خاصيت قليايي (مانند NaoH با غلظت 2%) خنثي نمود.

بهتر است در صورتی که از آبهای سخت در مبدل استفاده می گردد مبدل بصورت دوره ای تميز گردد. جدول و نمودار زير مقادير مجاز املاح را جهت استفاده در اين مبدلها نشان می دهد

 

با توجه به تغييرات لگاريتمي مقدار مجاز سختي آب نسبت به دما با كم كردن چند درجه دماي كار مبدل

احتمال رسوب گيري به مقدار زيادي كاهش مي يابد بنابراين توصيه مي گردد كه دماي ديگ به حداقل دماي

مناسب جهت مصرف آب گرم مصرفي تنظيم گردد