بازگشت به صفحه قبل
مزايای استفاده از مبدلهای صفحه ای کامر نسبت به ساير مبدلهای سنتی


صرفه جويي در هزينه های اوليه شامل قيمت مبدل و هزينه های حمل و نقل و نصب

صرفه جويي در مصرف انرژی با توجه به راندمان بالای اين مبدلها و عدم نياز به ذخيره سيال
صرفه جويي در هزينه نگهداری

صرفه جويي در فضای اشغال شده توسط مبدل با توجه به حجم کوچک مبدل

تامين آبگرم بهداشتی بواسطه مواد مورد استفاده در ساخت مبدل

عملکردی کاملا" پيوسته ولحظه ای و عدم نياز به ذخيره سيال مورد تبادل حرارتی

سازگار جهت استفاده در شرايط سخت دماهای بسيار پايين و بالا از 195- تا 200+ درجه سانتيگراد

سازگار جهت استفاده در شرايط سخت فشارهای بسيار پايين و بالا از وكيوم تا 30 بار

رسوب گيری کمتر با توجه به جنس صفحات و جريانات گردابی بين لايه ها

طول عمر بالا بدليل استفاده از صفحات استنلس استيل و مقاومت بالای اين ماده در برابر خوردگی و زنگ زدگی