بازگشت به صفحه قبل

انتخاب مبدلهاي صفحه اي كامر در سيستم هاي گرمايش از كف

جدول انتخاب مبدل در سيستم هاي گرمايش از كف
سمت آب در گردش گرمايش از كف
سمت آب داغ در گردش ديگ
ظرفيت حرارتي مورد نياز
سطح مفيد زير بنا
مدل
افت فشار
جريان آب در گردش
نمونه پمپ پيشنهادي
افت فشار
دبي آبگرم مصرفي
PSI
GPM
Lit/h
GRUNDFOS
PSI
GPM
Lit/h
Kcal/hr
متر مربع
0.5
2.0
450
UPS 25-40
0.8
2.1
473
6,750
50
CR14-90
2.3
4.0
900
UPS 25-40
3.2
4.2
945
13,500
100
CR14-90
3.0
5.9
1,350
UPS 25-40
4.0
6.2
1,418
20,250
150
CR14-90
3.0
7.9
1,800
UPS 25-40
3.4
8.3
1,890
27,000
200
CR14-108
3.5
9.9
2,250
UPS 25-50
4.0
10.4
2,363
33,750
250
CR27-108
4.5
11.9
2,700
UPS 25-50
5.0
12.5
2,835
40,500
300
CR27-135
5.0
13.9
3,150
UPS 25-55
5.6
14.6
3,308
47,250
350
CR27-135
5.2
15.9
3,600
UPS 25-55
5.9
16.6
3,780
54,000
400
CR27-155
4.6
19.8
4,500
UPS 25-55
4.9
20.8
4,725
67,500
500
CR27-200
5.0
23.8
5,400
UPS 25-80
5.3
25.0
5,670
81,000
600
CR27-250
5.3
27.7
6,300
UPS 25-80
6.0
29.1
6,615
94,500
700
CR27-300
5.4
31.7
7,200
UPS 32-55
5.8
33.3
7,560
108,000
800
CR27-350
6.2
39.6
9,000
UPS 32-80
6.8
41.6
9,450
135,000
1000
CR27-400
5.8
49.5
11,250
UPS 36-80
6.2
52.0
11,813
168,750
1250
CR110-500
6.2
59.4
13,500
UPS 36-80
6.8
62.4
14,175
202,500
1500
CR110-600
6.0
79.3
18,000
UPS 40-180F
6.5
83.2
18,900
270,000
2000
CR110-750

 

در محاسبات جدول فوق دماي آب داغ ورودي از ديگ به مبدل 75 درجه و در برگشت به ديگ 60 درجه سانتيگراد و دماي آب ورودي از سيستم گرمايش از كف به مبدل 35 درجه و دماي آب خروجي از مبدل به سيستم گرمايش از كف 50 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شده است (135كيلوكالري بر ساعت درازاء هر متر مربع)


پمپ سيركولاتور سيستم گرمايش از كف با در نظر گرفتن دبي مورد نياز و ارتفاع سطح مورد نظر انتخاب مي گردد


حداكثر طول هر لوپ لوله هاي گرمايش از كف 65 متر مي باشد