بازگشت به صفحه قبل
جدول انتخاب مبدل جهت تامين آب گرم مصرفي
نمونه پمپ پيشنهادي
سمت آب در گردش ديگ
سمت آب گرم مصرفي
ظرفيت حرارتي مبدل
مدل
افت فشار
دبي آب داغ ورودي از ديگ
افت فشار
دبي آبگرم مصرفي
GRUNDFOS
PSI
GPM
Lit/h
PSI
GPM
Lit/h
Kcal/hr
UPS 25-40
0.8
5.3
1,200
0.3
2.0
450
22,500
CR14-45
UPS 25-40
1.2
8.4
1,900
0.6
3.2
720
36,500
CR14-72
UPS 25-50
1.7
10.6
2,400
0.6
4.0
900
45,000
CR14-90
UPS 25-50
2.2
12.6
2,850
0.7
4.8
1,080
54,000
CR14-108
UPS 25-55
2.9
15.6
3,550
0.9
5.9
1,350
67,500
CR14-135
UPS 25-55
3.3
18.1
4,100
1.1
6.8
1,550
77,500
CR14-155
-----
UPS 25-55
2.4
23.1
5,250
1.4
8.8
2,000
100,000
CR27-200
UPS 25-80
2.9
28.8
6,550
1.8
11.0
2,500
125,000
CR27-250
UPS 32-55
3.7
34.8
7,900
2.0
13.2
3,000
150,000
CR27-300
UPS 32-80
4.5
40.5
9,200
2.4
15.4
3,500
175,000
CR27-350
UPS 32-80
5.2
46.2
10,500
2.8
17.6
4,000
200,000
CR27-400
-----
UPS 36-80
5.4
58.1
13,200
2.0
22.0
5,000
250,000
CR110-500
UPS 36-80
6.2
69.6
15,800
2.5
26.4
6,000
300,000
CR110-600
UPS 40-180F
7.0
87.1
19,800
3.2
33.0
7,500
375,000
CR110-750
UPS 50-120F
8.2
115.8
26,300
4.1
44.0
10,000
500,000
CR110-1000
TP 65-120/2
9.0
144.4
32,800
5.0
55.0
12,500
625,000
CR110-1250
---
---
---
---
6.0
66.0
15,000
750,000
CR110-1500
---
---
---
---
6.8
88.0
20,000
1,000,000
CR110-2000

 

اختلاف دماي ورودي و خروجي طرف آب گرم مصرفي 50 درجه سانتيگراد

اختلاف دماي ورودي و خروجي طرف آب داغ ديگ 20 درجه سانتيگراد

پمپ هاي پيشنهادي درجدول فقط جهت برآورد توان پمپ ارائه شده است با توجه به دبي مورد نياز در طرف آب داغ ديگ پمپ مناسب انتخاب مي گردد قابل توجه اينكه پمپ ها بصورت دائم كار بايد در مدار قرار گيرند

محاسبه 250 تا 300 ليتر آب گرم مصرفي به ازا هر واحد مسكوني معمولي توصيه مي گردد

نمونه اي از يك مدار لوله كشي جهت تامين آب گرم مصرفي در شكل زير آورده شده است