بازگشت به صفحه قبل

 

مشخصات فني مبدلهاي صفحه اي كامر

حداكثر

جريان عبوري

M3/hr

وزن مبدل

(كيلوگرم)

تعداد صفحات مبدل

سايز اتصالات

اينچ

ابعاد مبدل ميليمتر

سطح حرارتي

متر مربع

مدل

C3&C4
C1&C2
F
E
D
C
B
A
7 - 3
1.03
15
3/4
1/2
13
45
42
154
83
193
0.21
CR14-45
7 - 3
1.52
24
3/4
1/2
13
64
42
154
83
193
0.34
CR14-72
7
1.85
30
3/4
3/4
13
78
42
154
83
193
0.42
CR14-90
7
2.18
36
3/4
3/4
13
92
42
154
83
193
0.50
CR14-108
7
2.68
45
3/4
3/4
13
115
42
154
83
193
0.63
CR14-135
7
3.07
52
3/4
3/4
13
132
42
154
83
193
0.73
CR14-155
----
15
4.56
33
1
1
25
94
50
230
105
285
0.89
CR27-200
15
5.57
41
1
1
25
115
50
230
105
285
1.11
CR27-250
15
6.70
50
1
1
25
137
50
230
105
285
1.35
CR27-300
15
7.71
58
1
1
25
157
50
230
105
285
1.57
CR27-350
15
8.72
66
1
1
25
179
50
230
105
285
1.78
CR27-400
----
25
14.70
25
1-1/2
1-1/2
25
78
146
396
230
480
2.75
CR110-500
25
17.73
31
1-1/2
1-1/2
25
95
146
396
230
480
3.41
CR110-600
25
20.75
37
1-1/2
1-1/2
25
112
146
396
230
480
4.07
CR110-750
33
27.80
51
2
2
25
151
146
396
230
480
5.61
CR110-1000
33
33.85
63
2
2
25
185
146
396
230
480
6.93
CR110-1250
33
40.00
75
2
2
25
218
146
396
230
480
8.25
CR110-1500
33
53.00
101
2
2
25
291
146
396
230
480
11.11
CR110-2000

جنس صفحات مبدل : استنلس استيل 316

ماده جوشكاري صفحات : مس با درجه خلوص 99.9 درصد

فشار تست مبدل : 45 بار

محدوده فشار كار مبدل : وكيوم تا 30 بار

محدوده دمادي عملكرد از 195- تا 200+ درجه سانتيگراد

 

در مبدلهاي صفحه اي انرژي حرارتي از دست رفته سيال داغ با انرژي گرمايي كسب شده توسط سيال طرف سرد

تقريبا برابر است بنابراين معادله زير برقرار خواهد بود

Q=M1*C1*dT1 = M2*C2*dT2

مقدار انرژي گرمايي كل
Q(Kcal/hr)
جريان سيال ها
M1, M2 (Kg/hr)
گرماي ويژه سيال ها _ گرماي ويژه آب در دماي 4 درجه سانتيگراد برابر يك مي باشد
C1, C2 (Kcal/ºC.Kg)
اختلاف دماي ورودي و خروجي سيال ها
dT1 ,dT2 (ºC)