بازگشت به صفحه قبل
استفاده مبدا هاي صفحه اي كامر به عنوان كندانسور و اواپراتور

مبدل هاي صفحه اي كامر با توجه به ابعاد كوچك، حجم كم مبرد مورد نياز و راندمان بالا بعنوان اواپراتور (تبخير كننده) و كندانسورهايي (چگالنده) ايده آل مورد استفاده قرار مي گيرند.

در مدلهاي استاندارد اين مبدلها جهت كندانسور تا 30 تن تبريد و اواپراتور تا 5/22 تن تبريد قابل ارائه مي باشد.

اين مبدلها با جوش مس جهت استفاده از مبردهايي از پايه هيدروكربن ها از قبيل R-22 و R-404a طراحي و توليد گرديده است و براي مبرد آمونياك مناسب نيستند.

 

جدول انتخاب مبدلهاي صفحه اي كامر بعنوان كندانسور و اواپراتور

Evaporators اواپراتور
Condensersكندانسور
مدل
ظرفيت حرارتي
ظرفيت حرارتي
(RT)
Btu/hr
(RT)
Btu/hr
0.4
4,500
0.5
6,000
CR14-45
0.8
9,000
1.0
12,000
CR14-72
1.1
13,500
1.5
18,000
CR14-90
1.5
18,000
2.0
24,000
CR14-108
2.3
27,000
3.0
36,000
CR14-135
2.6
31,500
3.5
42,000
CR14-155
3.0
36,000
4.0
48,000
CR27-200
3.2
37,800
4.2
50,400
CR27-250
3.5
41,400
4.6
55,200
CR27-300
3.8
45,000
5.0
60,000
CR27-350
4.5
54,000
6.0
72,000
CR27-400
6.0
72,000
8.0
96,000
CR110-500
7.5
90,000
10.0
120,000
CR110-600
9.4
112,500
12.5
150,000
CR110-750
11.3
135,000
15.0
180,000
CR110-1000
15.0
180,000
20.0
240,000
CR110-1250
18.8
225,000
25.0
300,000
CR110-1500
22.5
270,000
30.0
360,000
CR110-2000