بازگشت به صفحه قبل

موارد استفاده مبدل های صفحه ای کامر


تامين آبگرم مصرفی - جايگزين منابع دو جداره و کويل دار در موتور خانه ها

سيستمهاي گرمايش از كف

سيستم هاي ذوب برف

تامين آب گرم استخرها

قابل استفاده بعنوان كندانسور و اواپراتور

بعنوان خنك كن روغن و آب در صنايع از قبيل خنك كن سيستمهاي دايكاست و دستگاههاي تزريق پلاستيك

قابل استفاده در صنايع غذايي

قابل استفاده در صنايع شيميايي