بازگشت به صفحه قبل

چگونگي عملکرد ضد رسوب هاي مغناطيسي

هنگامي كه آب از ميدان مغناطيسي ايجاد شده در ضد رسوبهاي مغناطيسي يوروگاما عبور مي كند با تغيير آرايش مولوكولي مولكولهاي دو قطبي آب موجبات تغيير آرايش بلورين كربنات كلسيم فراهم مي گردد بدينگونه كه بلورهاي كربنات كلسيم از حالت كليست (رسوبهاي سخت) كه بسيار چسبنده و سخت هستند به حالت آراگونيت (روسوبهاي نرم) كه خاصيت چسبندگي ندارند تبديل مي گردد و اصطلاحا آب از حالت يوني خارج گرديده و آنيونها و كاتيونها بهم چسبيده و بصورت ذرات معلق ميكروني در مي آيند

در شكل زير تصاوير ميكروسكپي گرفته شده از بلور هاي كلسيت موجود در آب (قبل از عبور آب از ميدان مغناطيسي) و بلور هاي آراگونيت (بعد از عبور از ميدان مغناطيسي) آورده شده است