بازگشت به صفحه قبل
EURO GAMMA 2000 مزاياي استفاده از ضد رسوب هاي

جلوگيري از تشکيل رسوب برروي سطوح تجهيزات و تاسيسات

از بين بردن رسوب قبلي موجود بر روي سطوح مدار و تجهيزاتي که در مسير آب قرار دارند

کاهش چشمگير خوردگي در سيستم و مسيرهاي انتقالي
افزايش طول عمر سيستم ها

رفع نياز به روش هاي سنتي رسوب زدايي

عدم توقف خطوط توليد جهت انجام رسوب زدايي

تسريع رشد گياهان واستحکام بخشيدن به ريشه آنها

مغناطيسه نمودن مولکولهاي آب و ايجاد ساختمان هشت وجهي درآنها کاملاً هماهنگ و منطبق با مايعات بدن ميباشد، دقيقاً مانند آب چشمه هاي معدني

عدم تغيير درخواص آشاميدني آب

کاهش هزينه تعمير ونگهداري

عدم مصرف انرژي

دارا بودن راندمان دائمي بالا

نصب آسان، سريع و ارزان